Ha Ön viszonteladó, kereskedő, kérem regisztráljon és beállítjuk vevő csoportját. Sütiket is használunk Rendben!
Termékek Menü

Adatvédelmi nyilatkozat és Á.Sz.F.

Adatvédelmi nyilatkozat

Az Ön által megadott adatokat  az Üvegkalmár Plusz Kft. kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél küldése céljából tárolja. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre, pl. futárszolgálat, aki az Üvegkalmár Plusz Kft.-től kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni. Adatai kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvénynek megfelelően járunk el.

Az információk tulajdonjoga
Kijelentjük, hogy az Üvegkalmár Plusz Kft. birtokolja az oldalainkon látható információkat. A www.uvegkalmar.com oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.
Aki a webáruházunkba regisztrálja magát, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.


A szolgáltató neve: Üvegkalmár Plusz Kft.
A szolgáltató székhelye: 5900 Orosháza, Kossuth utca 28.
A szolgáltató elektronikus levelezési címe: ugyfelszolgalat@uvegkalmar.hu
Főtevékenység: 2312 Síküveg továbbfeldolgozása
A szolgáltató adószáma: 25129881-2-04
Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36-30/ 95-00-424
Adatvédelmi nyilvántartási száma: folyamatban
A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve: ShopRenter.hu Kft.
A tárhely-szolgáltató címe: 4028 Debrecen, Kassai út 129. III/304.
A tárhely-szolgáltató e-mail címe: info@shoprenter.hu
A tárhely-szolgáltató weboldala: www.shoprenter.hu

Általános Eladási és Szállítási Feltételek
1. Általános feltételek:
A Megrendelő megrendelését követően tudomásul veszi Szállító alábbiakban részletezett üzleti feltételeit. Az Általános Eladási és Szállítási Feltételek a Szállító telephelyén kifüggesztésre kerültek ill. honlapján olvasható és erről letölthető.
Az általános üzleti feltételektől való eltérés kizárólag írásban jöhet létre, melyet a szerződő felek aláírásukkal hitelesítenek. Az eddigi megállapodások kizárólag a felek között rögzített termékek gyártására és szállítására, valamint az eladó által végzett szolgáltatásokra vonatkoztathatók.
2. Ajánlatok, megrendelések:
Szállító minden ajánlata kötelezettség nélküli. Felek között érvényesen megrendelés csak akkor jön létre, amikor Megrendelő vételi ajánlatát a Szállító írásban, vagy a közös megegyezésnek megfelelő módon visszaigazolja.
A Szállító a megrendelések megrendeléséért csak akkor vállal kötelezettséget, ha annak tényét visszaigazolja, vagy ennek hiányában létrejött megegyezés szerint, ha az árut leszállítja. A Megrendelő és Szállító közötti szóbeli megegyezések csak a Szállító írásban történő visszaigazolásával érvényesek. Megrendelő megrendelésének tartalmznia kell a megrendelt áru egyértelmű megjelölését, a teljesítés helyét, idejét, mennyiségi igényét és egyéb jellemzőit. A Szállító visszaigazolt megrendelését, annak közlést követő 3 munkanapon belül a Megrendelő köteles részletesen – úgy tartami, mint pénzügyi oldalról – megvizsgálni. Amennyiben a Megrendelő a visszaigazolás megküldését követő 24 órán belül a megrendeléssel szemben nem közöl kifogást, úgy ez a Szállító visszaigazolás szerinti tartalommal a megadott árak mellett teljesíti.
3. Árak:
Szállító árai nem tartalmazzák az ÁFA-t. Az árak a telephelyen történő átadással kerülnek meghatározásra, kivéve ha a Felek más módról szerződő felek egymással. A Szállító a számlát az előre megállapodott árak szerint a visszaigazolásnak megfelelően állítja ki. A Szállítónak jogában áll a gyártás megkezdése előtt a Megrendelőtől előleget kérni. Az előleg mértéke függhet a gyártáshoz szükséges alapanyagoktól. Az áru, a vételárának kifizetéséig a Szállító tulajdonában marad és csak a vételár kiegyenlítését követően száll át Megrendelőre.
4. Fizetési feltételek:
Eladó a teljesítést követően az esedékes vételárról számlát állít ki, melyet Megrendelő köteles az árú átadási dátumát követően a megegyezett időponton belül Eladó számlájára átutalással kiegyenlíteni, vagy ha a megegyezés úgy szól, a szállítás, átadás során azonnal, kézpénzben megfizetni. A Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő fizetési késedelme esetén késedelmi kamatot tartozik a Szállító részére megfizetni a késedelembe esés napjától a tényleges teljesítés napjáig. A késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat mértékének kétszerese. Amennyiben a Szállító tulajdonát képező árut az építménybe beépítik vagy más által biztosított termékekkel egybeépítik, úgy a Szállító nemfizetés esetén igényt tart a felépítmény résztulajdonára.
5. Szállítás:
Az áru átadásának helye a Szállító telephelye. A Szállító felelőssége az áru átadásával végződik, ettől az időponttól a fuvarozás a vevő kockázata. Amennyiben a szállítás Szállító fuvareszközével történik, úgy a szállítási határidőre a Megrendelő a teljesítés helyén az áru fogadására kellő időben köteles rendelkezésre állni, azaz köteles gondoskodni az áru mennyiségi átvételéről, az áru fuvareszközről történő lerakodásáról, a területet az áru fogadására megfelelően előkészíteni. (Külön megegyezés szerint a Szállító az üvegtartó állványokat a Megrendelő részére a helyszíni szerelés idejére díjmentesen biztosítja és azok a Szállítóhoz történő visszaszállításáról az áru lerakása után legkésőbb 3 nappal a Megrendelő gondoskodik.) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Szállító részletekben is szállíthat.
6. A mennyiségi és minőségi átvétel helye:
Eladó köteles a termékek átadásával egyidejűleg a szükséges kísérőokmányokat is Megrendelő részére átadni. Eladó az árut csak a Megrendelő által megnevezett személynek adhatja át. A Megrendelő – a tartalmi és mennyiségi ellenőrzés után – köteles a szálítólevelet cégszerűen aláírni, oly módon, hogy a szállítólevélen szerepeljen az átvevő neve (olvashatóan), valamint beosztása követhető legyen. A Megrendelőnek lehetősége van a szállított árut megkifogásolni, ezt a szállítólevélre felvezetni. Későbbi reklamációkat a Szállító nem köteles elfogadni.
7. Szállítási határidő:
A szállítási határidő minden esetben a rendelés visszaigazolásában kerül meghatározásra. Az esetlegesen harmadik személy részéről a megrendelővel szemben a késedelmes szállításból származtatható követelések a Szállítóra át nem háríthatók, a Megrendeló a Szállítóval szemben kártérítési igénnyel nem élhet.
A Megrendelő az Eladótól a megrendelt árut a megbeszélt szállítási határidő után 3 héten belül köteles elszállítani, amennyiben e határidő vonatkozásában ettől eltérő megállapodás nem történik.
8. Reklamáció:
A reklamáció jellege lehet mennyiségi vagy minőségi kifogás. A minőségi kifogásokat a Szállító csak abban az esetben fogadhatja el ha azok az érvényes szabványokban engedélyezett tolerancia határon kívül esnek. Megrendelő köteles az általa észlelt mennyiségi ill. minőségi hiányról a Szállítót azonnal értesíteni, és annak ellenőrzését a Szállító részére biztosítani. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a kifogás az ő felelőssége, a leszállított terméket díjmentesen hibátlanra cseréli, de ez a tény a Megrendelő számára nem jelent fizetési haladékot. Garanciális javítást, cserét a Szállító saját részéről is kezdeményezhet. Ilyen esetekben a Megrendelő köteles a Szállító részére az általa gyártott üvegszerkezetekhez való hozzájutást biztosítani illetve a pótlás, minőségi bevizsgálás idejére ezek helyettesítéséről ill. az építmény védelméről átmeneti jelleggel gondoskodni.
Megrendelő mennyiségi vagy minőségi kifogása esetén Felek közösen ellenőrzik a kifogás jogosságát, melyről jegyzőkönyvet készítenek. Amennyiben Szállító Megrendelő írásbeli felhívása ellenére nem vesz részt az ellenőrzésben, úgy Megrendelő erről feljegyzést készít, s azt Szállítónak eljuttatja. Amennyiben a Szállító ez ellen 5 napon belül nem emel kifogást megalapozottnak és valósnak tekintik.
9. Felek kötelesek a szállítási szerződés tekintetében valamennyi érintett adataikban bekövetkező változásról egymást haladéktalanul értesíteni.
10. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a közöttük esetlegesen felmerülő jogvitákat egyezség útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez a Felek törekvése ellenére nem vezet eredményre, a jogvita elbírálására alávetik magukat a pertárgy értékétől függően a IV. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.
Felek akként állapodnak meg, hogy jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. Vonatkozó rendelkezései az irányadóak.